Systém UNIcert®

UNIcert® je otvorený vzdelávací systém, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu univerzitných študentov – nefilológov, ktorým poskytuje všeobecný, komplexný a transparentný systém jazykového vzdelávania a overovania nadobudnutej jazykovej spôsobilosti.

Jeho cieľom je nadobudnúť a rozvíjať schopnosť študentov zvládnuť jazykové situácie, v akých sa frekventanti môžu ocitnúť počas štúdia na univerzitách doma i v štátoch, v ktorých sa cieľovým jazykom prednáša, prípadne hovorí. Znamená to aj istý stupeň oboznámenia sa so všeobecnými kultúrnymi rozdielmi so zreteľom na kultúrne špecifická daného študijného odboru alebo štátu.

UNIcert® ako certifikát určitej úrovne jazykovej spôsobilosti, aplikovateľný v širokom, nielen európskom kontexte, má pre svojich držiteľov perspektívu stať sa dokladom, ktorý im zabezpečí nielen účasť na štúdiu v cudzom jazyku a v mobilitných programoch, ale aj získať, prípadne udržať si zamestnanie.

Rámcové smernice systému UNIcert® predstavujú súbor rád odsúhlasených inštitúciami, ktoré sú do tohto programu zapojené. Na základe týchto smerníc si príslušné inštitúcie, ktoré majú záujem udeľovať certifikáty UNIcert®, vypracujú vlastný skúšobný poriadok a študijné programy zohľadňujúce miestne podmienky a priority.

Vzhľadom na uvedené prednosti, ako je otvorenosť vzdelávacieho systému a cieľová zameranosť na študentov vysokých škôl, systém UNIcert® sa postupne stáva medzinárodne uznávaným dokladom o jazykovej spôsobilosti, ktorý používajú aj inštitúcie vyššieho vzdelávania nielen z Nemecka ale aj z ďalších členských štátov Európskej únie a Gruzínska. V súčasnosti ho predstavuje skupina 65 univerzít. Keďže sa systém UNIcert® uplatňuje vo vysokoškolskom vzdelávaní, rozvíja schopnosť frekventantov zvládnuť komunikačné situácie počas štúdia, praxe i zamestnania zodpovedajúce dosiahnutému vzdelaniu. UNIcert® je jediný systém, ktorý reflektuje špecifické potreby, ciele, metodické postupy a spôsoby typické pre študentov rôznych študijných smerov.

Systém UNIcert® rešpektuje kategorizáciu úrovní komunikačnej spôsobilosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky ako základného dokumentu. Úrovni B1 zodpovedá úroveň UNIcert® I, úrovni B2 úroveň UNIcert® II, úrovni C1 úroveň UNIcert® III a úrovni C2 úroveň UNIcert® IV. Začiatočnícka úroveň A nie je síce dostačujúcou úrovňou jazykových vedomostí na štúdium alebo prácu, ktoré vyžadujú používanie cudzieho jazyka, ale predstavuje východisko pre ďalší rozvoj a nazýva sa UNIcert® Basic.

Hlavným cieľom systému UNIcert® je zvýšiť kvalitu výučbových jazykových programov, a to od ich koncipovania, cez realizáciu vo všetkých aspektoch, až po vyhodnocovanie dosiahnutých cieľov. Systém súčasne zohľadňuje efektívnosť a účinnosť poskytovania jazykových programov. Nezanedbateľným prínosom zavedenia systému UNIcert®, ktorý nevykazuje nijaký iný systém, je to, že vytvára platformu na spoluprácu veľmi početnej skupiny učiteľov odborných jazykov na vysokých školách. Nielen ich kvalita ale aj kvantita umožňuje venovať sa cielene rôznorodým a početným aspektom výučby cudzích jazykov na vysokých školách, a to z hľadiska potrieb profesijnej aj akademickej sféry.