Kontakt

UNIcert®LUCE
c/o PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24, 81372 Bratislava

unicert.luce@uniba.sk

Fakturačné údaje

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava
SLOVENSKO

DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
IČO: 00397865

Bankové spojenie:
Názov banky: Štátna pokladnica
SWIFT kód: SPSRSKBA
IBAN: SK08 8180 0000 0070 0008 2925

Adresa na zasielanie objednávok:

Lekárska fakulta UK
Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
Špitálska 24
813 72 Bratislava
Slovenská republika