Akreditácia programov

Príprava jazykového programu na akreditáciu v systéme UNIcert® vyžaduje naplnenie čiastkových cieľov, ktoré predstavujú kontrolný zoznam krokov potrebných na koncipovanie a zostavenie kvalitného jazykového programu, zaručujúceho kvalitné výstupy, teda kvalitne pripraveného absolventa programu.

I keď len teoreticky, keďže v praxi sa prekrývajú, možno prípravu kvalitného jazykového programu rozkrokovať do nasledujúcich etáp, ktorých naplnenie predstavuje jeho hlavné kvalitatívne atribúty:

 1. identifikácia potrieb,
 2. identifikácia vstupnej úrovne,
 3. identifikácia etáp procesu výučby,
 4. identifikácia realizátorov výučby,
 5. identifikácia študijných materiálov a metodiky,
 6. identifikácia úrovne dosiahnutých cieľov,
 7. zaradenie jazykového programu do riadnej výučby.

Akreditácia programov a skúšok v systéme UNIcert® prebieha podľa kritérií stanovených systémom UNIcert®, ktoré sú otvorené modifikáciám vyplývajúcim z národných aj inštitucionálnych rozdielov v jednotlivých členských štátoch a vzdelávacích systémoch. Základné podmienky možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. Inštitúcia, ktorá má záujem o akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert® sa v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa systému UNIcert® môže skontaktovať s členmi Vedeckého výboru UNIcert®LUCE listom alebo na e-mailovej adrese unicertluce@euba.sk. Člen výboru UNIcert®LUCE poskytne záujemcovi inštrukcie potrebné na predloženie žiadosti o akreditáciu, respektíve reakreditáciu. Formulár žiadosti je dostupný na adrese www.unicertluce.sk v sekcii Dokumenty.
 2. Vedecký výbor UNIcert®LUCE poskytne záujemcom odbornú pomoc pri vypracúvaní materiálov, ktoré mu treba predložiť na akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykových programov a skúšok.
 3. Inštitúcia, ktorá usiluje o akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert®, doručí vyplnenú žiadosť s príslušnými prílohami buď na adresu UNIcert®LUCE ( PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Špitálska 24, 81372 Bratislava alebo v prílohe na e-mailovú adresu: unicert.luce@uniba.sk).
 4. Predložené materiály musia byť v súlade s podmienkami systému jazykovej výučby a certifikácie UNIcert®. Informácie sú prístupné na webovej stránke www.unicertluce.sk.
 5. Príloha k žiadosti o udelenie akreditácie, respektíve reakreditácie Vedeckým výborom UNIcert®LUCE musí obsahovať úplný opis programu jazykovej výučby (t. j. ciele, hodinovú výmeru v triede, cieľovú úroveň vo všetkých štyroch zručnostiach, metodiku, detailný sylabus vrátane bibliografických záznamov učebných textov atď. (pozri ďalej)).
 6. Inštitúcia, ktorá získa akreditáciu, respektíve reakreditáciu programu jazykovej výučby a skúšok v systéme UNIcert®, dostane certifikát, ktorý presne špecifikuje úroveň a jazykový program, na ktorý sa akreditácia, respektíve reakreditácia vzťahuje. Tento certifikát sa vydáva na každý ďalší akreditovaný jazykový program danej inštitúcie.
 7. Aby inštitúcia získala akreditáciu na udeľovanie certifikátov v systéme UNIcert®, musí predložiť na akreditáciu skúšobný poriadok obsahujúci: a. detailný opis dosiahnutej jazykovej úrovne, b. opis štruktúry skúšok a časovú výmeru pridelenú overovaniu jednotlivých zručností, c. spôsob hodnotenia jednotlivých zručností, d. spôsob vykazovania hodnotenia, e. menný zoznam členov skúšobného výboru.
 8. Žiadosť o akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert® musí uvádzať kompletný zoznam učiteľov a skúšajúcich. Všetci učitelia jazykov a skúšajúci (okrem skúšajúcich zo študijného odboru) musia byť členmi profesijnej organizácie CASAJC. Potvrdenie o členstve si inštitúcia vyžiada od kancelárie CASAJC a prikladá k žiadosti o akreditáciu jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert®.
 9. Pri posudzovaní programov predložených na akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert® postupujú členovia Vedeckého výboru UNIcert®LUCE objektívne a profesionálne podľa stanovených kritérií. Vedecký výbor UNIcert®LUCE sa vyjadrí k akreditácii, respektíve reakreditácii jazykových programov a skúšok bez zbytočného odkladu.
 10. Inštitúcia, ktorá získala akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykového programu a skúšok v systéme UNIcert® určí jedného kmeňového pracovníka, ktorý bude inštitúciu reprezentovať v sieti UNIcert®. Meno pracovníka bude uvedené na webovej stránke UNIcert®LUCE ako kontaktná osoba pre daný akreditovaný program.
 11. Inštitúcia, ktorá žiada o akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykového programu a skúšok v systéme UNIcert® súhlasí s návštevami zástupcov Vedeckého výboru UNIcert®LUCE na hodinách, prípadne skúškach akreditovaného programu.
 12. Inštitúcia, ktorá žiada o akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert®, súhlasí s poskytnutím vzorov skúšobných testov a kópií vyplnených testových hárkov, prípadne prác vyžadovaných ku skúške v systéme UNIcert®.
 13. Inštitúcia, ktorá žiada o akreditáciu, respektíve reakreditáciu programov jazykovej výučby a skúšok v systéme UNIcert® súhlasí s poskytovaním štatistických údajov o programoch jazykovej výučby a skúškach pre potreby centrálnych pracovísk siete UNIcert®.
 14. Pred vypršaním platnosti akreditácie môže UNIcert®LUCE na požiadanie inštitúcie úspešné programy jazykovej výučby a skúšok v systéme UNIcert® opätovne akreditovať (reakreditovať) na základe presne stanovených podmienok.
 15. Akreditáciu jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert® môže UNIcert®LUCE hocikedy odobrať, ak inštitúcia vážne poruší podmienky akreditácie.

Akreditovaný program možno po troch rokoch reakreditovať. Žiadosti o akreditáciu, prípadne reakreditáciu sa predkladajú ročne v dvoch termínoch:

 • Jarný – 01. jún bežného roka
 • Jesenný – 01. november bežného roka

DOKUMENTÁCIA PREDLOŽENÁ PRI ŽIADOSTI O AKREDITÁCIU, RESPEKTÍVE REAKREDITÁCIU JAZYKOVÉHO PROGRAMU A SKÚŠOK V SYSTÉME UNICERT®

Žiadateľská organizácia (univerzita, fakulta, ústav jazykov, centrum jazykovej výučby a podobne) predloží žiadosť o akreditáciu, respektíve reakreditáciu jazykového programu a skúšok v systéme UNIcert® Vedeckému výboru UNIcert®LUCE. Žiadosť podpisuje zástupca žiadateľskej organizácie zodpovedný za pracovisko. Žiadosť je prístupná na stránke www.unicertluce.sk v sekcii Dokumenty. Obsahuje nasledujúce údaje:

 1. názov jazykového programu,
 2. úroveň jazykového programu a skúšok v rámci systému UNIcert®,
 3. menoslov vyučujúcich v programe,
 4. vyhlásenie, že infraštruktúra žiadateľskej organizácie podporuje kvalitnú výučbu jazyka (počet študentov k skupine, vybavenie miestností technikou a podobne).

K žiadosti prikladá žiadateľská organizácia dokumentáciu obsahujúcu nasledujúce údaje:

 1. názov jazykového programu,
 2. identifikácia výstupnej úrovne jazykového programu a skúšok v rámci systému UNIcert®,
 3. výmera kontaktných hodín (min. 120),
 4. ciele jazykového programu (vo forme deskriptorov
  kategorizovaných podľa kritérií 1-4 (pozri Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert®LUCE)),
 5. stručný sylabus,
 6. opis metodiky,
 7. zoznam študijných a učebných materiálov,
 8. potvrdenie o členstve učiteľov cudzieho jazyka, ktorí vyučujú v programe, v asociácii CASAJC,
 9. výňatok z inštitucionálneho dokumentu, potvrdzujúci zaradenie jazykového programu do riadnej výučby (zápis z kolégia dekana, rektora, správnej rady a pod.),
 10. skúšobný poriadok,
 11. zoznam členov skúšobného výboru v zložení:
  11.1. predseda,
  11.2. členovia.

PLATBY ZA AKREDITÁCIU/REAKREDITÁCIU PROGRAMOV V SYSTÉME UNICERT®

Poplatky za členstvo v systéme UNIcert® a za akreditáciu/reakreditáciu jazykového programu sú nasledovné:

 • Účasť v systéme UNIcert® predstavuje ročný poplatok 100,00 EUR (t. j. v rámci trojročnej akreditácie 3 x 100,00 EUR).
 • Jednorazový administratívny poplatok za akreditáciu/reakreditáciu predstavuje 33,20 EUR/1 akreditovaný resp. reakreditovaný program.
 
 

Le