Konferencia – SK

CASAJC
Česko-Slovenská asociácia učiteľov
cudzích jazykov na vysokých školách

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

 

Medzinárodná vedecká konferencia

Kvalita jazykového vzdelávania
na univerzitách v Európe VIII

konaná pod záštitou CercleS
a
doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., dekanky
Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave

 

BRATISLAVA, 25. – 26. JÚN 2020

 
Cieľ konferencie

Vytvoriť fórum pre výmenu vedeckých informácií, skúseností a poznatkov súvisiacich s výučbou jazykov na vysokých školách v zmysle jazykovej politiky Európskej únie.

Plenárne prednášky:
Johann Fischer: Quality assurance in university language teaching and testing – a European perspective implemented at national and institutional level
Cristina Pérez Guillot – Julia Consuelo Zabala Delgado: CertACLES: ACLES (Spain) Language Accreditation System
Jolanta Wielgus: Academic Language Certificate ACERT as the Key Element of Quality Assurance in Language Teaching and Assessment at Polish Universities

Organizátor:
Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto konania:
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava

Rokovacie jazyky:
anglický, český, slovenský

Dôležité termíny:
Zaslanie rozšíreného abstraktu:                      28. februára 2020
Oznámenie o zaradení príspevku:                  13. marca 2020

Konferenčný poplatok:
Konferenčný poplatok pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie, zborník, občerstvenie (nezahŕňa ubytovanie, stravovanie a cestovné).

Skorá platba (najneskôr 27.3.2020)
Členovia CercleS                                             50,00 EUR
Nečlenovia CercleS                                         70,00 EUR

Platba po 28.3.2020 (najneskôr do 15.5.2020)
Členovia CercleS                                             70,00 EUR
Nečlenovia CercleS                                         90,00 EUR

Bankové spojenie:
Majiteľ účtu:       Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov
Adresa:              Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava
IČO:                   36061468
DIČ:                   2021570980
Banka:               Všeobecná úverová banka, a.s..
Kód banky:        0200
IBAN:                 SK10 0200 0000 0041 2254 5357
BIC (SWIFT):     SUBASKBX

*Abstrakt zašlite na adresu: casalcconference@gmail.com

KONFERENCIA

SEKCIA I
Kvalita edukačných programov vysokých škôl

a. Kritériá kvality vysokej školy
b. Inštitucionalizácia zabezpečovania kvality na vysokých školách
c. Internacionalizácia vysokého školstva
d. TQM a vysoké školstvo

SEKCIA II
Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách

a. Jazykový profil študenta/absolventa v terciárnej sfére
b. Transparentnosť a štandardizácia nadobudnutých jazykových kompetentností
c. UNIcert®

SEKCIA III
Profil učiteľa odborného jazyka na vysokej škole

a. Profil učiteľa odborného jazyka a Spoločný európsky rámec pre jazyky
b. Zmeny študijných programov, pripravujúcich budúcich učiteľov a učiteľov odborného jazyka
c. Ďalšie vzdelávanie učiteľov a učiteľov odborných jazykov (formálne a neformálne)

SEKCIA IV
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky/Európske jazykové portfólio na vysokých školách

a. Štandardizácia jazykových programov na vysokých školách
b. Tvorba jazykových programov
c. Inovatívne prístupy k výučbe a osvojovaniu si jazyka
d. Hodnotenie a sebahodnotenie, testovanie