Konferencia – SK

CASAJC
Česko-Slovenská asociácia učiteľov
cudzích jazykov na vysokých školách

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

 

Medzinárodná vedecká konferencia

 

 

Kvalita jazykového vzdelávania
na univerzitách v Európe VIIII

 

 

konaná pod záštitou CercleS
a
doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., dekanky
Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave

 

BRATISLAVA, 28. – 29. JÚN 2021

 
Cieľ konferencie

Vytvoriť fórum pre výmenu vedeckých informácií, skúseností a poznatkov súvisiacich s výučbou jazykov na vysokých školách v zmysle jazykovej politiky Európskej únie.

Plenárne prednášky:
1. Johann Fischer – Laurent Rouveyrol – Cristina Pérez Guillot – Jolanta Wielgus: NULTE – The Network of University Language Testers in Europe: Quality Assurance, Minimum Standards and Future Collaborative Initiatives in University Language Testing 

2. Julia Zabala Delgado – Barbara Sawicka: European University Testers: Learning from Each Other?

3. Johann Fischer – Laurent Rouveyrol: Moving Forward: From Task-Based Assessment to Scenario-Based Assessment – the Next Steps in Making CLES and UNIcert® Exams More Meaningful

Workshop:
1. Johann Fischer- Laurent Rouveyrol – Barbara Sawicka – Julia Zabala Delgado: Empowering Language Professionals with the Tools of the VITbox Project

Organizátor:
Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, Ústav filologických štúdií, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto konania:
Online cez Zoom

Rokovacie jazyky:
anglický, český, slovenský, nemecký

Dôležité termíny:
Zaslanie rozšíreného abstraktu:                      10. mája 2021
Oznámenie o zaradení príspevku:                  21. mája 2021

Konferenčný poplatok:
Konferenčný poplatok pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie a časopis.

Platba (najneskôr 31.5.2021):
Členovia CercleS: 20€
Nečlenovia Cercles: 25€

Bankové spojenie:
Majiteľ účtu:       Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov
Adresa:              Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava
IČO:                   36061468
DIČ:                   2021570980
Banka:               Všeobecná úverová banka, a.s..
Kód banky:        0200
IBAN:                 SK10 0200 0000 0041 2254 5357
BIC (SWIFT):     SUBASKBX

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol „QUAJPVIII“.

Prihlasovanie:
Účastníci sa prihlasujú zaslaním abstraktu na mailovú adresu: casalcconference@gmail.com a uvedením adresy pracoviska, je možné prihlásiť sa aj bez príspevku.

 

KONFERENCIA

SEKCIA I
Kvalita edukačných programov vysokých škôl

a. Kritériá kvality vysokej školy
b. Inštitucionalizácia zabezpečovania kvality na vysokých školách
c. Internacionalizácia vysokého školstva
d. TQM a vysoké školstvo

SEKCIA II
Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách

a. Jazykový profil študenta/absolventa v terciárnej sfére
b. Transparentnosť a štandardizácia nadobudnutých jazykových kompetentností
c. Národné testovanie systémy (napr. UNIcert®)

SEKCIA III
Profil učiteľa odborného jazyka na vysokej škole

a. Profil učiteľa odborného jazyka a Spoločný európsky rámec pre jazyky
b. Zmeny študijných programov, pripravujúcich budúcich učiteľov a učiteľov odborného jazyka
c. Ďalšie vzdelávanie učiteľov a učiteľov odborných jazykov (formálne a neformálne)

SEKCIA IV
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, vrátane doplňujúcich verzií/Európske jazykové portfólio na vysokých školách

a. Štandardizácia jazykových programov na vysokých školách
b. Tvorba jazykových programov
c. Inovatívne prístupy k výučbe a osvojovaniu si jazyka
d. Hodnotenie a sebahodnotenie, testovanie