Konferencia – SK

                                                         Medzinárodná vedecká konferencia

                         KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII

                                                                        pod záštitou
                                                  profesora MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH.,
                                 dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
                                                                           a NULTE

                                                            Bratislava, 5. – 6. október 2023


Všetky potrebné informácie a registračný formulár nájdete v nasledujúcom súbore:
 
 

 

Registrácia sa začne vo štvrtok o 13:00.
Pre tých, ktorí prídu na konferenciu len v piatok, bude možnosť
registrovať sa v piatok od 8:30. Registrácia v piatok je povinná len pre
tých, ktorí sa vo štvrtok neregistrovali. 

Formát príspevku

Program

PLENÁRNE PREDNÁŠKY

Dr. Johann Fischer

Developments
– Challenges – Opportunities: Implementing the aspects of the CEFR
Companion Volume and the NULTE standards to enhance the quality in
teaching, learning and assessment

Laurent Rouveyrol

Assessing language activity, what are the challenges? A few insights from the CLES construct

1. SEKCIA

VÝUČBA CUDZÍCH JAZYKOV A ICH OSVOJOVANIE

I Jazykové centrá a ich úloha na univerzitách

II Jazyky v študijných programoch univerzít

III Tvorba jazykových programov

IV Jazykové programy a študijné materiály

V Metodológia výučby cudzích jazykov – minulosť, prítomnosť, budúcnosť

VI Úloha IKT vo výučbe a osvojovaní si jazykov

2. SEKCIA

NADOBÚDANIE KOMUNIKAČNEJ SPÔSOBILOSTI A ZMENA IDENTITY

I Modely vo výučbe jazykov po opustení modelu rodeného hovoriaceho

II Zavádzanie nových modelov do výučby jazykov

III Chyby, ich identifikácia, kategorizácia a korekcia pri nadobúdaní komunikačnej spôsobilosti

IV Rola interkultúrnej komunikácie v zmene identity

3. SEKCIA

PROFIL UČITEĽA JAZYKOV

I Komunikačná spôsobilosť – generalista vs špecialista

II Komunikačná spôsobilosť – komplexný profil – lingvistický, pedagogický, IKT a znalosť odboru

III Mediácia v najširšom zmysle slova (preklad, zvládnutie všeobecného vs odborného jazyka atď.); interkulturalita v mediácii

4. SEKCIA

TESTY, TESTOVANIE

I Čo, prečo, kedy, kto, ako dlho….

II Zostavovanie testov, validita

III „Autenticita úloh“

IV Hodnotiace kritériá

 
 

 
 

.